Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme vaše súkromie. Avšak na to, aby sme vám boli schopní poskytnúť všetky služby, potrebujeme vedieť o vás základné informácie. Niektoré z týchto informácií majú povahu osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov, zásadách a právach podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súvislosti s GDPR (Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) sprostredkovateľom podľa čl. 28 Nariadenia a objednávateľ je prevádzkovateľom podľa čl. 4 bod 7 Nariadenia. Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov si zmluvné strany medzi sebou upravia osobitnou zmluvou uzatvorenou podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia.).

Základné informácie

Prevádzkovateľ: Sme spoločnosť NUMEROLOGIA.SK, s.r.o., Šišov 194, 956 38 Šišov, IČO: 44820917, DIČ 2022850995, IČ DPH SK 2022850995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely Sro a pod vložkou číslo: 21806/R.

Sprostredkovateľ: Vaše osobné údaje spracovávame ako Prevádzkovateľ, to znamená, že určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a prípadne vyberáme ďalších Sprostredkovateľov – spolupracovníkov, ktorí nám so spracovaním pomáhajú alebo budú pomáhať.

Používateľ: je každá osoba, ktorá navštívi a používa web stránku www.carodejnica.sk alebo akýmkoľvek iným spôsobom príde do kontaktu s informáciami na tejto stránke. Takto sa stáva dotknutou osobou v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Osobné údaje

Prevádzkovateľ eviduje len tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Osobné údaje archivujeme po dobu nevyhnutnú pre splnenie archivačných povinností podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje chránime a spracovávame podľa podmienok popísaných v ďalších častiach.

Rozsah a účel spracovania osobných údajov

Web stránka www.carodejnica.sk slúži na blogovanie, poskytovanie konzultačných, poradenských a tréningových služieb, predaj autorských produktov, kníh a hand made. Na web stránke poskytujeme aj platené služby, ktoré môžete využívať bez registrácie aj po registrácii na váš užívateľský účet. Pre využívanie platených služieb a objednanie produktov v e-shope je nutná registrácia užívateľského účtu. Údaje získavame z kontaktných formulárov a cookies.

Na web stránke www.carodejnica.sk spracovávame tieto údaje:

1) Zoznam osobných údajov spracovaných v informačných systémoch na účely informovania

 • Komentáre
 • Meno
 • Email
 • Web stránka

2) Zoznam osobných údajov spracovaných v informačných systémoch na účely informovania – konzultácie

 • Kontaktný formulár
 • Meno a Priezvisko
 • E-mail
 • Tel. č.

3) Zoznam osobných údajov spracovaných v informačných systémoch na účely registrácie – eshop

 • Kontaktné formuláre
 • Meno
 • Priezvisko
 • Email
 • Doručovacia adresa

4) Poskytnutie osobných údajov našim spolupracovníkom – sprostredkovateľom

Zoznam osobných údajov spracovaných v informačných systémoch na účely informovania našich spolupracovníkov. Vždy ste vopred informovaní, ktorému spolupracovníkovi sú poskytované osobné údaje.

 • Meno a Priezvisko
 • Email
 • Doručovacia adresa
 • Fakturačná adresa

Cookies

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame i niektoré ďalšie informácie – IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi.

Cookies používame pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok napr. na zapamätanie stavu vyplneného formulára, po prihlásení, aby vám boli zobrazované relevantné informácie a podobne. Ide o oprávnený záujem Prevádzkovateľa, keďže vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Naše webové stránky je možné prehliadať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky aktuálne známe technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Vaše osobné údaje sú použité výhradne pre poskytnutie služieb a zaslanie vami vybraných produktov. S vašimi osobnými údajmi neobchodujeme, nepredávame ich a ani ich žiadnym iným spôsobom nepredávame tretím stranám. K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci (externé firmy), ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov, voláme ich aj Sprostredkovatelia.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta sú spracované výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Sprostredkovatelia

Pre zaistenie riadneho chodu spoločnosti Prevádzkovateľa, a poskytnutia kvalitných služieb pre vás, majú prístup k vašim osobným údajom aj špecializovaní poskytovatelia služieb – Sprostredkovateľ. Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred začatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania):

• poskytnutia online služieb v rozsahu činnosti astrológov, numerológov, veštenie z kariet a iných podkladov – spojené s počítačovým spracovaním údajov a administratívnymi službami, menovite Mgr. Zlatica Mokráňová – PETRONELA,
• poskytnutia služieb v rozsahu činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov – konzultačné, poradenské a tréningové služby oblasti ľudských zdrojov (koučing) – Mgr. Zlatica Mokráňová – PETRONELA
• poskytnutia webhostingu a IT služieb – Armin spol s r.o., Websupport, s.r.o., Zdenko Šmondrk – REGNO
• spracovania účtovnej agendy a účtovníctva – BJ accounting services, s.r.o., KROS a.s.,, uctoplus.sk, s.r.o.,
s ktorými máme uzatvorené korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov a sú v súlade s GDPR.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ďalej máte právo na:

 • opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

Ak sa domnievate, že spracovávaním vašich osobných údajov bolo zasiahnuté do vašich práv, máte možnosť obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Doba uloženia údajov

Vaše osobné údaje nevyhnutné na vytvorenie objednávky budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvného vzťahu, a ďalej po dobu nevyhnutnú na účely archivovania, ako i zachovania všetkých nárokov z príslušného zmluvného vzťahu v rozsahu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu 10 rokov. Po uplynutí týchto lehôt budú vaše osobné údaje vymazané. Ostatné osobné údaje (meno a priezvisko, e-mail, telefón, doručovacia adresa – ak aj nepovinné položky vyplníte v kontaktných formulároch – a história komunikácie) budú uchovávané 3 roky od vašej poslednej objednávky.

Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledujúce zásady:

 • zásada zákonnosti – osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • zásada obmedzenia účelu – osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
 • zásada minimalizácie osobných údajov – spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú
 • zásada správnosti – dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
 • zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
 • zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 • zásada zodpovednosti – ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Záruka ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spracované v dokumentácii k ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vypracoval bezpečnostnú politiku a smernice upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb.

Kontaktné údaje

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, neváhajte sa, prosím, obrátiť na e-mailovú adresu info@numerologia.sk alebo priamo písomne na adresu spoločnosti.

Tieto zásady spracovania osobných údajov naberajú účinnosť poslednou aktualizáciou 25.5.2023.

Návrat hore